Vedtægter 2018-09-08T19:15:20+00:00

VEDTÆGTER

Vedtægter for den selvejende institution

 FREINETSKOLEN

Valby Langgade 117

2500 Valby

CVR-nr 58331112

Hjemsted og formål

 § 1

Stk. 1.  Freinetskolen er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Københavns kommune, oprettet august 1976.

Stk. 2. Freinetskolens formål er: at drive en lilleskole efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler.

Stk. 3. Skolens idegrundlag bygger på Celestin Freinets ideer.

Freinetskolen vil:

  • at arbejdet skal være det bærende princip, den aktivitet alle færdigheder udspringer af
  • at barnet, ved vor hjælp, skal udvikle sin personlighed på baggrund af et fornuftigt fællesskab, som det tjener, og som tjener det
  • en pædagogik, hvor barnet føler, at det lykkes, og hvor det under ansvar vælger og planlægger sit eget arbejde
  • en undervisning, der hviler på erfaringen, og som foregår via det famlende eksperiment
  • en orden og disciplin, som udspringer af arbejdets organisation
  • inddrage det omgivende miljø i skolens arbejde
  • organisere skolens liv og arbejde sammen med børnene.

Vi har ikke i sinde på forhånd at ville definere hvad det barn, vi opdrager, skal blive til.

Vi forbereder ikke barnet til at tjene og til at fortsætte verden af i dag, men til at opbygge det samfund, som på bedste måde vil garantere dets udfoldelse. Vi afslår at afpasse dets sind til et hvilket som helst ufejlbarligt og forudfattet dogme. Vi vil bestræbe os på at gøre vore elever til bevidste og ansvarlige voksne, som kan bygge en verden, hvor krig, racisme, og alle former for diskriminering og udbytning af mennesket er bandlyst.

Skolens drift

 § 2

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra andre kilder.

Stk. 2. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedring af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger og lignende.

Stk. 4. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 5. Skolens bestyrelse skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 Forældrekredsen og tilsynsførende

 § 3

Stk. 1. Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i medfør lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer én af de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jvf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dertil vælges en tilsynsførende. Tilsynsførende vælges for en periode af to år af gangen.

Skolebestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til et møde, hvor alene stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen kan foretage valg af den/de tilsynsførende. Mødet skal være indkaldt med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvem der stiller op, og forældrene skal oplyses om, at de har ret til på mødet at opstille alternative kandidater. Mødet kan indgå som en del af generalforsamlingen.

Den tilsynsførende afleverer hvert år en rapport, der indgår i bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling.

Tilsynet skal udøves efter de til en hver tid gældende bestemmelser herom i hht. Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Generalforsamlingen

§ 4

Stk. 1. Generalforsamlingen består af forældrekredsens medlemmer, jvf. § 3

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemsteds- kommunen, senest ved udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via Intra til forældrekredsens medlemmer. Indkaldelsen indeholder en dagsorden. Mailen skal sendes senest 20 dage før generalforsamlingen.

Senest 7 dage før generalforsamlingen sendes den reviderede årsrapport for sidste regnskabsår, budget for indeværende år og det foreløbige budget for næste år via Inta til forældrekredsensmedlemmer. Samtidig lægges en kopi til læsning på skolens kontor.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering

5. Fastsættelse af skolepenge, godkendelse af bestyrelsens indstilling jf. vedtægtens § 6, stk. 2, 1.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.  Indkomne forslag

8. Eventuelt.

Vedr. dagsordenens punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Bestyrelsen er ansvarlig for, at det er tydeligt og klart for alle parter, at det er forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer, der stemmes om, og at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Generalforsamlingen er suspenderet ved dette valg.
Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal offentliggøres til forældrekredsens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen, via Intra

Stk. 4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved stemmeflerhed (jvf. dog § 4  stk. 7 og 8) blandt de fremmødte. Hvis det ønskes kan en afstemning foretages skriftligt på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Kun medlemmer af forældrekredsen kan stemme på generalforsamlingen (jf dog § 3 stk.1. ) Der gives én stemme pr. familie.

Der kan ikke stemmes via fuldmagt. Dog kan der ved valg af den eller de tilsynsførende og ved valg af forældrerepræsentanter gives fuldmagt til den, man deler forældremyndighed med.

Stk. 5. Der føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af dirigenten og forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst et medlem af bestyrelsen eller mindst ¼ af forældrekredsen skriftligt kræver dette. Indkaldelsen sker i overensstemmelse med regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om køb, salg, pantsætning af fast ejendom og om skolens nedlæggelse.  Bestyrelsen træffer beslutning med 2/3 flertal, og generalforsamlingen kan godkende beslutningen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen stemmer for.

Stk. 8. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om ændring af vedtægten.

Bestyrelsen træffer beslutningen med 2/3 flertal, og generalforsamlingen kan godkende beslutningen, når mindst 2/3 af de fremmødte/stemmeberettigede stemmer for.

Bestyrelsens sammensætning og valg

 § 5

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 4 skal vælges af og blandt forældrene. Det 5. medlem vælges af og blandt skolens personale.

Valg af forældrerepræsentanter i bestyrelsen:

Valg af de 4 forældrerepræsentanter og 2 forældre-suppleanter til bestyrelsen foregår på en årlige generalforsamling jf. §4 stk. 2.

Valgperioden er 2 år. Ved supplering i valgperioden må antal forældre i bestyrelsen ikke ændres.

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres barn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Valg af forældrerepræsentanter i bestyrelsen foregår på følgende måde: På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På ulige år vælges ligeledes 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

Medlemmerne skal vælges efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende – § 3 stk. 2. (Skolebestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til et møde, hvor alene stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen kan foretage valg. Mødet skal være indkaldt med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvem der stiller op, og forældrene skal oplyses om, at de har ret til på mødet at opstille alternative kandidater. Mødet kan indgå som en del af generalforsamlingen.)

Jvf. § 11 stk. 2. i lov om ligestilling skal der, så vidt det er muligt, være en afbalanceret sammensætning mellem mænd og kvinder i bestyrelsen.

Valg af repræsentant for medarbejderne i bestyrelsen:

Repræsentanten vælges af medarbejderne i lige år. Den valgte medarbejder kan ikke være skolelederen. Medarbejderrepræsentanten kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 2. Skolens leder, lærere og andre ansatte ved skolen kan kun deltage i valg til forældrerepræsentationen i bestyrelsen, når de samtidig er medlemmer af forældrekredsen.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar af skolens midler.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og næstforperson. Forperson og næstforperson vælges af og blandt bestyrelsens forældrerepræsentanter. Ved konstituering sker valget af forperson skriftligt.

Stk. 6. Næstforpersonen for bestyrelsen træder i forpersonens sted ved dennes forfald. I denne situation overtager næstforpersonen til fulde forpersonens rettigheder og pligter.

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jvf. friskolelovens § 5, stk. 6 og bekendtgørelse om vedtægter for frie grundskoler. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden, ved indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling.
 

Stk. 8. Bestyrelsens medlemmer kan afsættes i funktionsperioden af generalforsamlingen, såfremt dagsordenen for møde på generalforsamlingen indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, samt at det fremgår, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 9. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Bestyrelsens opgaver

§ 6

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, samt forældrebetaling for skolefritidsordning og indstiller det til godkendelse på en generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig og daglig ledelse.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Øvrigt personale ansættes og afskediges af skolens daglige ledelse. Fyringer skal godkendes i bestyrelsen. Nyoprettede stillinger skal godkendes i bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen indgår i ansættelsesudvalget ved alle stillinger.

Skolelederen har det fulde ansvar for den pædagogiske ledelse af skolen.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes retvisende årsrapport og status for skolen og at årsrapporten underkastes betryggende revision. Årsrapporten skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler.

Bestyrelsen vælger selv revisor der skal godkende årsrapporten.
Stk. 5. Forældrekredsens medlemmer samt fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, årsrapporter/revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at give andre adgang til de samme oplysninger. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan ikke videregives.

Stk. 6. Årsrapporters udarbejdelse og revision skal være afsluttet inden 1. april hvert år. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en tro og love erklæring om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Bestyrelsens arbejde


§ 7

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten og skal mindst indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelsen til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlige personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsesmedlemmer som nævnt i § 5 stk. 9.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer må ikke eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen eller har kontraktmæssigt samarbejde med skolen.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, brev eller anden stedfortræder.

Stk. 5. Bestyrelsen skal føre beslutningsreferat. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til referatet. Referatet godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Referatet godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i referatet.

Tegningsret

§ 8

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens forperson og skolens leder i forening eller af en af disse sammen med bestyrelsens næstforperson.

Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jvf. § 6 stk. 1 pkt. 2. i lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme eller hovedlejemål kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Nedlæggelse

§ 9

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af generalforsamling og bestyrelsen i fællesskab, jvf. § 4 stk. 7.
Stk. 2. Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at give undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles, jf. § 13 stk. 4 i vedtægtsbekendtgørelsen, herunder, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 4. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk. 6. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Vedtægten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt et medlem ikke ønsker at underskrive vedtægten udtræder denne af bestyrelsen og erstattes af en suppleant.

Vedtægterne er vedtaget på Generalforsamling den 13. marts 2012

Underskrifter:

Forperson: Søs Heiberg, Birkholmvej 29, 2720 Vanløse

Medlem: Asger Eir, Kempsvej 9, 2610 Rødovre

Medlem: Lena Brostrøm, Ole Borchsvej 48, 2500 Valby

Medlem:

Lærerrepræsentant Anne Meinhardt, Bogenæsvej 13B, 2700 Brønshøj