Værksteder 2018-09-10T18:44:34+00:00

Værksteder

Eksemler på værksteder

Træ
Bage
naturværksted
Ler
Sy
Trash art

Målet for Freinetskolens værksteder er:

– at udvikle børnenes fantasi og glæde ved at skabe

– at fremme børnenes eksperimenterende og vurderende holdning gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling

– at styrke oplevelsen af tillid til egne muligheder

Gennem udfordringerne i at designe, tilrettelægge og udføre får børnene mulighed for at opleve

– arbejdsglæde

– fællesskab

– følelsesmæssigt engagement

Derved udvikler eleverne tillid til egen formåen, stolthed, glæde og viljen til at ville. Derved erkender eleverne værdien af æstetisk praktisk arbejde.

Børnene skal blive fortrolige med den håndværksmæssige kultur og udtryksform, så de bliver i stand til at vurdere, udvikle og formidle den materielle kultur, de selv og andre skaber, bruger og er en del af.

Sådan varetages værkstedsundervisningen på Freinetskolen

Freinetskolen vægter de praktiske, håndværksmæssige og kreative værksteder højt.

Børnene kan fra børnehaveklassen til 9. klasse vælge mange forskellige værksteder. Nogle børn kommer i løbet af deres skoletid rundt i mange forskellige værksteder, mens andre fordyber sig inden for nogle færre. Vores mål er ikke, at alle skal lære lidt om mange håndværk, men at de enkelte børn kan blive forskelligt kvalificerede.

Skolen tilbyder en vifte af værksteder på baggrund af faglighed, traditioner, praktiske opgaver, årstider og børneønsker. Værkstederne kan både være de mere traditionelle som sy, træ eller formning, men kan også være f.eks. æblemost, redesign af møbler mm.

Værkstedsordningen er som skolen generelt, aldersintegreret og tager dermed udgangspunkt i det enkelte barn og drager nytte af børnenes forskellige indsigt og færdigheder. Børnene inspirerer og hjælper i høj grad hinanden. De motiveres af hinanden, når de hver især viser deres produkter frem i grundskolegruppen.

Vi lægger vægt på, at alle børn bliver introduceret til værkstederne ved skolestart.

Beskrivelser

Værkstederne i grundskolen er frivillige tilbudsfag, der fordeles mellem børnene ved mandagens ugeplanlægning. De er i hovedregelen placeret om eftermiddagen, mandag til torsdag. Afhængig af det enkelte værksteds karakter består holdene af 10 -15 børn, nogle er faste hold med kursuspræget indhold – f.eks. ’Sommerfugle’ , ’Chagall’ , ’ Bøger’ eller  ’ Video’  – hvor de samme børn kommer igen eksempelvis 4 gange i træk, andre baserer sig på hver enkelt elevs individuelle idé og projekt – f.eks. i  træ, sy, formning, mosaik eller découpage.

Det fælles udgangspunkt i alle disse værksteder er materiale og idé. Hvad enten læreren, eleven eller materialet definerer slutproduktet, er resultatet altid noget for barnet konkret og håndgribeligt. Den første del af arbejdsprocessen består af indkredsning og præcisering af idéen – herunder inspirationen fra andre elevers igangværende arbejder, fra kulturen og kunsten i form af billeder, bøger, blade, fra lærerens oplæg, ekskursioner eller fra materialets muligheder og begrænsninger.

Dernæst følger udførelsen, som rummer eksperimenter og justeringer i forhold til idé og materiale: skal der ændres noget undervejs, hvilke teknikker er det nødvendigt at lære eller at kunne, hvad kanmaterialet og hvad kan det ikke. Det som vi på freinetsprog kalder det famlende eksperiment.

Ud over de fælles, frivillige værkstedsfag har de enkelte grundskolegrupper værkstedsarbejde i forbindelse med projektforløb, emner og fremvisningsaftener. Her arbejder alle i en gruppe med f.eks. selvportrætter, smykker, skulpturer mm.

Ligeledes kan værkstedsaktiviteter igangsættes af børnene selv, hvor de er ansvarlige for planlægning og udførelse for en mindre gruppe.

Børn, der ikke vælger de frivillige værksteder, stifter altså alligevel bekendtskab med arbejdsform, teknik og håndværk.

Overbygningen vælger værksteder for en længere periode for at kunne fordybe sig. Derudover har de en ”kreauge”, hvor de arbejder intenst i hele dage. Ugen afsluttes med en fremvisning for hele skolen.

Evaluering af værkstedsarbejde

  • Evaluering sker både undervejs og af det færdige arbejde/produkt.
  • Daglig fremvisning af produkter for grundskolen efter værkstedstiden.
  • Skriftligt i vurderingsbogen – Hvilke værksteder har du været i, og hvordan gik det?
  • Fotos af arbejder som lægges på hjemmesiden og/eller hænges på opslagstavler.
  • Udstillinger på gange og i grupperum.
  • Fremvisningsaftener, hvor produkter vises og sælges til forældrene.