Ordbog 2018-01-15T21:30:20+00:00

ORDBOG

A

Arbejdsweekender
Se kalender

B
Bestyrelse
Freinetskolens bestyrelse består af 4 medlemmer og 2 suppleanter valgt på generalforsamlingen i forældrekredsen, og 1 medlem valgt blandt de ansatte i lærergruppen

Besøg
Forældre må meget gerne besøge Freinetskolen i undervisningstiden – af hensyn til planlægningen bedes du aftale besøget med lærerne først. Kommende forældre bliver inviteret til en informationsaften. Lærere på andre skoler kan besøge skolen efter aftale.

Bibliotek
Freinetskolen har desværre ikke længere et bibliotek, eleverne kan låne på Valby Bibliotek

Betaling
Se skolepenge

Bortvisning
Skolens ledelse kan bestemme at et barn/en familie skal bortvises fra vores skole. Læs mere under trivsel

Brandøvelse
Vi holder brandøvelse 2 gange om året. Børnene er instrueret i at forlade skolens bygninger og samles i deres grupper på fodboldbanen.

C

Cykler
Vi har en stor cykel parkeringsplads i gården. Cyklerne må ikke stå foran nedgange til rum i kælderen og på fortorvet

D

E
Eksamen
Se Prøver

Elevråd
De ældstes elevrådet består af elever fra Overbygningens 2 klasser mens grundskolens børn vælger repræsentanter fra 5.-7. klasse. Se også: Demokratiet på Freinetskolen.

Erhvervspraktik
I 8. og 9. klasse er eleverne i erhvervspraktik. Eleverne skaffer sig så vidt muligt selv en praktikplads. Eleverne får her mulighed for at få indblik i forskellige jobs. I 9.klasse er der endvidere mulighed for at komme i praktik i militæret.

F

Familiemøde
Én gang om året afholdes familiemøde omkring de enkelte elever, hvor eleven, elevens forældre og gruppelærere deltager.
Skulle det blive nødvendigt, afholdes ekstra møder hvis nogen ønsker det.

FIMEM
Fèdèration Internationale des Mouvements d´Ecole Moderne. Den internationale Freinetbevægelse som Freinetskolen er medlem af via AFP. Der er møde og workshops hvert andet år forskellige steder i verden.

Forsikring
Forældrene skal selv tegne en forsikring der dækker børne- og ulykkesforsikring,

Freinetskolen har en forsikring der dækker:
Erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikring,
Rejseforsikring ( også udlandsturen i 9. klasse) samt tyveri- og husforsikring.

Forældreindflydelse
Forældre har først og fremmest indflydelse på skolens hverdag gennem forældremøderne og gennem samarbejdet med børnenes lærere. – Se også demokratiet på Freinetskolen.

Forældremøder
Vi holder forældremøde 3 gange om året, altid første tirsdag i måneden. Møderne starter i salen kl 17 i salen og fortsætter i grupperne til senest 19.00. Læs mere under ‘kalender’ og ‘skolens organisering’

Fravær
Sygefravær skal meddeles til Morgenpasningen, tlf 36 30 29 92 mellem kl. 8 og 9. Ved længere tids sygdom og fravær kontaktes gruppelæreren.

Freinetposten
Freinetskolens elevavis som grupperne laver på skift. Den udkommer en gang om måneden – børnene får et eksemplar med hjem.

Fremvisningsaften
Alle grupper holder i løbet af året en fremvisningsaften for forældre og
søskende. Her spilles teater og musik hvert andet år, her sælges fri-tekst bøger og andre kreative ting lavet af eleverne.

Fritidsordning
Skolens fritidsordning, kaldet Pasningen, åbner efter skoletid og lukker kl. 16.30 alle hverdage. Pasningen er lukket til juleafslutningen og sommerafslutningen.

Fællesmøde
En gang om måneden eller efter behov holder vi Fællesmøde for alle elever og lærere på skolen. – Se også skolens organisering.

Færden
Eleverne i Grundskolen må ikke færdes udenfor skolens område uden aftale med lærerne. Forældrene tager årligt stilling til hvorvidt deres børn må gå udenfor skolen alene eller med en ældre elev, og hvorvidt de må køre i bil med en lærer

Færdselsundervisning
Eleverne bliver undervist af politiet i bh-klasse og 1.klasse. En gang i skoleforløbet (i 5., 6. eller 7.klasse) for de tilbud om at deltage i undervisning i færdsel på cykel afsluttet af en cyklistprøve.

Fødselsdage
Fødselsdage fejres i Grundskolen. Vær opmærksom på ikke at såre nogen ved invitation til privat fødselsdagsfest. Af og til kan det være nødvendigt at aftale regler for det på forældremødet.

G

Generalforsamling
Afholdes i forbindelse med et forældremøde  i marts. Se også skolens demokrati.

Glemmetøj
Glemt tøj lægges i kasserne under trappen til Lopperne og lægges frem ved de 3 forældremøder.

Grupperne
Der er fem grundskolegrupper:
Spirerne, Lopperne, Krødderne, Boblerne og Granaterne
Vi tilstræber at have 32 børn i hver familiegruppe vi har mindst to lærere i hver familiegruppe

I 8. og 9. er der ca 20 elever.

H

Hjemmesko
Eleverne skal bruge hjemmesko indendørs på skolen, fra efterårsferien til påskeferien

I

Indmeldelse
Vi har en venteliste for hvert klassetrin og tager nye børn ind hvis der bliver plads. M.h.t. skolestart i børnehaveklassen foretages der en lodtrækning i april måned kalenderåret før barnet skal starte – dvs. at barnet skal indmeldes inden d. 1. ap

Informationsmøde
På Freinetskolen inviterer vi kommende børnehaveklasse-forældre til et møde i efteråret hvor to lærere og to elever fortæller om hverdagen på vores skole. Forældrene informeres også om regler for arbejdspligt og om skolens formelle opbygning.

Informationsudvalg
Et udvalg der tager sig af besøgende uden tilknytning til skolen og viser rundt på skolen efter skoletid. Se under udvalg.

J

K

Karakterer
Der gives karakterer første gang i foråret i 8. klasse. Disse gives i fagene dansk og matematik (i forbindelse med terminsprøve). Se også: ‘Undervisningsministeriets karakterlister’.

Konsultation
Se familiemøde

L

Landbrugspraktik
9. klasse er som en del af arbejdet i overbygningen i landbrugspraktik. Eleverne er ude i forskellige landbrug, hvor de bor og indgår i det daglige arbejde. Praktikken afsluttes med en faglig rapport hvor biologi, geografi og fysik/kemi indgår.

Lejrskole
Hver gruppe kommer på en lejrskole om året, betalt af skolen. En gang imellem tager hele skolen på en fælles lejrskole.

Lilleskole Festival
Allersidst på året tager hele overbygningen på en kæmpefestival for lilleskoler i Danmark. Her er vi sammen og spiller musik og teater for hinanden i tre dage.

Lilleskolernes Sammenslutning – LS
Lilleskolernes Sammenslutning er en forening af frie grundskoler som
Freinetskolen er medlem af.

LOB-dag
Leg- og Bevægelsesdag foregår i Valbyparken en hel dag i sensommeren. Alle elever og lærere deltager. Vi leger, løber og hygger på tværs af grupperne.

Lus
På skolen er vi ofte plaget af lus og beder om at forældrene fortæller når de har opdaget lus hos deres børn så vi kan informere videre.
Se www.netdoktor.dk for behandling. Vi opfordrer forældre til at tjekke/kæmme for lus en gang om ugen

M

Madordning
På Freinetskolen bliver der serveret varm mad til frokost hver mandag-torsdag. Fredag er der koldt bord. Ordningen er for alle. – Se madplan & kantinen.

Mobiltelefoner
I grundskolen må børnene kun ringe i skoletiden hvis de har fået lov af deres
lærer. Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden.
Overholdes denne regel ikke, bliver telefonen konfiskeret og kan hentes af familien på kontoret

Mobning
Se om trivsel på Freinetskolen

Mødetider – skolen
Grundskolen: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 9 – 14.30; fredag 9 – 13.00 7., 8. og 9. klasse har varierede mødetider.

N

O

Orlov
Der kan gives orlov til skolens børn, men der skal betales skolepenge i orlovsperioden.

P

Parkering
Skolen råder ikke over parkeringspladser. Undgå at sætte børnene af i gården- det er utrygt med al den trafik og små cyklister. Sæt dem i stedet af ude på Valby Langgade og lad dem gå det sidste stykke vej.

Pauser
Mandag, onsdag 11.45 – 12.30 Tirsdag, torsdag 11.45 – 13.00 Fredag 11.30 – 12.15

Politikontakt / SSP
Vi er ikke tilmeldt SSP  (Samarbejde mellem Skole-, Socialforvaltningen og Politi) udover samarbejdet med politiet, som underviser vores børn i trafiksikkerhed i de yngste klasser, og orienterer de ældre klasser om problemer i.f.m. but

Prøvetid
Elevens 3 første måneder på skolen betragtes som en gensidig prøvetid, i denne periode kan udmeldelse ske uden varsel.

Q

R

Rygeregler
Fra 15. August 2007 er rygning på skolens område forbudt.
Dette gælder også ved møder og arrangementer. Rygning henvises til Valby Langgade, eller ude af syne fra skolegården (bag det brune plankeværk). De nye regler gælder alle offentlige institutioner og dermed også på Hoffman-mindes område.

S

SFO
Skole-fritidsordningen på Freinetskolen hedder Pasningen. Se mere under denne.

Skoleavis
Se Freinetposten

Skoleleder
Freinetkolen er kollektivt ledet.  Beslutninger om pædagogik og daglig drift træffes af lærerråd og økonomiske beslutninger træffes af lærerråd sammen med skoleråd. Det formelle lederskab går på skift mellem lærerne  og i 14/15 er det Michael Christiansen.

Skolelæge
Københavns kommune har ikke tilknyttet skolelæger. Kontakt egen læge

Skolepenge
Læs mere under Skolepenge

Skolepengereduktion
Hvis ens økonomi er trængt kan man søge om reduktion af skolepengebetalingen. Se Betalingsregler for Freinetskolen.

Skolepsykolog
PPR-Sydvest er vores skolepsykologiske kontor
Da vi har skiftende psykologer henviser vi til at kontakte ppr-kontoret.

Skoleråd
Se Kontakt

Skolestart
Børnene i børnehaveklasse begynder 2 dage senere end de øvrige børn for at vi kan give dem en god modtagelse. I øvrigt inviteres alle nye børn der skal begynde i børnehaveklasse til et besøg i deres kommende gruppe 3 dage i maj måned forud for skolestarten

Skolesundhedsplejerske
Kommer 1. gang i bh-klassen,

Skoletandlæge
Freinetskolen er ikke tilknyttet nogen ordning. Man skal kontakte den kommunale børnetandpleje i ens egen hjemkommune.

Slik
I grundskolen må børnene ikke spise slik og drikke sodavand medmindre de deler ud til hele gruppen

Sommerfest
Freinetskolen holder fest hver sommer, sidste lørdag inden sommerferien.
Festen er for alle på skolen, samt venner og gamle elever.
Der betales entre og man medbringer selv service og kød til grillen.Der er salatbar og salg af drikkevarer og kage

Stamkort
På kontoret er der et kort på hver elev med oplysninger om eleven givet af forældrene

Stivkrampevaccination
Det skal meddeles kontoret om børnene har denne vaccination.

Søskende
Søskende til børn på skolen har fortrinsret frem for andre når skolen skal have nye elever. Dog fraviges reglen hvis familien har restancer på skolen. Søskendebørn skrives på ventelisten ved hjælp af den særlige søskende-blanket. Se under ansøgning

T

Talepædagog
Se på BUFs hjemmeside

Telefonliste
Liste over skolens elever udgives ikke længere. Vi henviser til intra

Tilsynsførende
Freinetskolens tilsynsførende er Else Hermandsen
Se  Tilsynsrapporter.

Transport
Tog: Freinetskolen ligger mellem Langgade Station og Valby Station. Bus nr 26 holder lige uden for døren.

U

Udlandsrejse
9. klasse tager hvert år på en tur til en destination i Europa.

Udmeldelse
Skal ske skriftligt til kontoret 2 måneder inden eleven forlader skolen. Hvis eleven forlader skolen uden rettidigt varsel, skal der betales skolepenge for de næste 2 måneder.
Hvis barnet/børnene forlader skolen med udgangen af et skoleår, skal der også betales for juli. Da juli er sidste betalingsmåned i skoleåret.

Elevens første 3 måneder betragtes som en gensidig prøvetid, i denne periode kan udmeldelse ske uden varsel.
Når en familie ophører med at have elever på skolen, vil familien senest 3 måneder efter barnets/børnenes ophør få depositummet udbetalt efter modregning af evt. gæld til skolen.

 

V

Ventelister
Alle der har søgt om optagelse på Freinetskolen

Vejledning
Erhvervs- og studie

Værksteder

Det er vigtigt for mennesker også at fremstille noget med hænderne, derfor får børnene mulighed for at arbejde i værksteder om eftermiddagen. Arten og antallet af værkstedstilbuddene varierer hen over året. Det kan for eksempel være metalflet, eksperimentering, kor, formning, papir-, smykke-, bage-, og syværksted.
Årstidsbestemte værksteder kan være jule-, snitte-, bål – og haveværksteder.
Børnene er i vid udstrækning selv med til at bestemme, hvad de vil lave i de forskellige værksteder, krav og udfordringer tilpasses den enkelte. Læreren er typisk hjælper for 10-15 børn.

 

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Åbningstider
Freinetskolen har åbent hver dag fra 8 til 16.30

Morgenpasning  fra 8 -9
Skole (grundskolen) 9-14.30 (fre 13)
Pasningen lukker 16.30