Undervisnings-miljøvurdering 2017

Kortlægning af Freinetskolens undervisningsmiljø 2017

Kort om skolen:
Freinetskolen er en fri grundskole med ca. 200 elever fordelt på fem grundskolegrupper samt en overbygning bestående af 8. og 9. klasse. En grundskolegruppe består af børn fra børnehaveklasse til 7. klasse.
Vi er en skole med ét spor, SFO og økologisk madordning. Der er 20 lærere, tre medarbejere i SFO’en, to kokke, én pedel og én sekretær ansat på skolen.

De fysiske rammer:
Freinetskolen har til huse i en charmerende, gammel bygning. Da vi overtog bygningen fra Royal Copenhagen i 1996, var den misvedligeholdt i udtalt grad. Dette betød dog, at vi havde råd til at købe bygningen og grunden.
Grunden har have med gamle frugttræer og rosenbede, flere åbne arealer og partier belagt med fliser. Det er lidt af en oase midt i byen, og med gårdspladsen toppede brosten, kan man få fornemmelsen af at være på landet.
Som legemiljø er haven idéel med gode skjulesteder, klatretræer, legeplads og områder egnet til boldspil. Legeområdet indeholder gamle træstammer, et legehus, et klatretårn, tove at svinge i, sandkasse, en edderkoppegynge og almindelige gynger, skaterrampe, balancebjælker, fitnessområde og klatrelandskab. Nyeste tiltag er boldbanen, der blev etableret sidste år. Den har længe været et stort ønske, og endelig fik vi råd til at opføre en grusbane med dræn, så vi undgår tidligere tiders problematik med vand på banen.
Der er også blevet etableret et overdækket udeområde i et hjørne af legepladsen, samt to lege-tippier og en bålhytte af træ, der er blevet opført med hjælp fra skolens elever i overbygningen.
Skolen har også fået nyt hegn på siden ud mod Valby Langgade. På hegnets inder- og yderside hænger elevers kreative værker og giver liv. De bliver løbende udskiftet.
Elever og forældre har deltaget i arbejdet med og vedligeholdelsen af legepladsen.

Bygningerne:
Vi er i gang med en omfattende renovering, hvis tempo bestemmes af økonomien. Da vi gik i gang for 15 år siden, var den øverste prioritet at få en sund bygning. Vi gravede dræn, reparerede taget og fik nye døre og vinduer. Først da det var gjort, var det tid til at se på det indvendige.
Vi har besluttet at hvert lokale, der sættes i stand, skal have høj standard; lige fra vægge, loft og installationer til indretning. Det har jo så den konsekvens at andre lokaler må vente og dermed er i slidt forfatning. Dog sørger vi for at klasselokalerne hvor vi opholder os det meste af tiden, er i god stand. Følgende områder er i fin stand:
Inde:
– Kælderen (papir-værksted, træ-værksted, specialundervisningslokale, billedkunstlokale, sy-værksted, fysik/kemi-lokale, maskinværksted til brug for pedellen, pedellens kontor, sundhedsplejerskens lokale, storkøkken med kantine og kølerum) er for nyligt renoveret. Der er monteret nye vinduer i hele kælderetagen, skybrudsikrede yderdøre og flere indvendige branddøre. Der er også etableret et helt nyt ler-værksted.
– Overbygningens fælleslokale med køkken og konferencerum er i fin stand. It-rummet er fjernet, da der er indkøbt bærbare computere til hele overbygningen, og rummet kan nu derfor bruges mere fleksibelt som arbejds- og undervisningslokale.
– Salen har fået effektiv lyddæmpning.
– Lærernes mødelokale, arbejdsrum og toiletter er i fin stand.
– Der er lagt ny linoleum på hele stueetagen, og gangenes vægge er blevet malet.
– SFO’en har gennemgået en gennemgribende renovering, hvor pladsen nu bliver meget bedre udnyttet. Der er bl.a. lavet nyt, stort køkken og arbejdsrum, isolering ved vinduer, lydisolering af lofter og nye gulve.
– I forbindelse med renoveringen af SFO’en er der blevet fjernet en trappeopgang, og i stedet opført to nye elevtoiletter i stueetagen og et lille arbejdsrum på første sal.
– Trappen ved grundskolegruppen Krødderne er blevet renoveret. Trappen ved Lopperne er i fin stand.
– Biblioteket og sy-værkstedet har byttet lokaler, og der er i den forbindelse blevet renoveret, og der er sat en ekstra væg op, så der er skabt et ekstra lille arbejdsrum på første sal ved siden af biblioteket.
– Musiklokalet har fået nyt gulv og interiør.
– Boblerne har netop fået foretaget en gennemgribende renovering med henblik på bedre udnyttelse af pladsen. Der er bl.a. blevet flyttet nogle vægge, sløjfet et toilet og opsat nyt køkken.
– De øvrige grupper, Lopperne, Granaterne, Krødderne og Spirerne er i ok stand, og vil blive renoveret løbende.

Ude:
– Nye vinduer i hele kælderetagen.
– Hovedbygningen har fået nyt tag.
– Der er indsat ovenlysvinduer i salen.
– Musikcontaineren, som blev indkøbt for nyligt, er nu fuldt funktionel og bliver bl.a. anvendt som undervisningslokale for de elever, der benytter sig af skolens samarbejde med Den Kreative Skole.

Fremadrettet istandsættelse og vedligehold:
Vi følger en plan for, hvordan og i hvilken rækkefølge skolen skal renoveres. Projekterne gennemføres, når der er midler til dem fra skolens drift samt eventuelle donationer. Der er årligt afsat et varierende beløb til både indvendig og udvendig vedligehold. Et bygningsudvalg planlægger og følger projekterne, som de er defineret af skolens ledelse.

Det fysiske undervisningsmiljø:
Undervisningslokalerne er lyse, der er lydisolerede lofter i de fleste lokaler, der er et minimum af tekstiler for optimalt indeklima, god udluftning og varme med termostat.
Da skolens pædagogik lægger op til begrænset tavleundervisning, er eleverne sjældent tvunget til at sidde passive i den samme stilling længe af gangen. At de kan bevæge sig frit og skifte arbejdsstilling som de vil, har uvurderlig betydning. Ikke alene ergonomisk men også for den psykiske velfærd.
Den sundhedsmæssige sikkerhed er god. Alt service bliver vasket af i opvaskemaskine umiddelbart efter brug. På toiletterne er der flydende håndsøbe og papirservietter.
Sikkerheden i faglokalerne er efter forskriften. Der er udsugningen i de relevante lokaler og lydniveauet i musik er målt til at være under den tilladte grænse.
Brandsikkerheden bliver løbende kontrolleret ved inspektion fra brandmyndighederne, og vi holder brandøvelse to gange årligt.
Beliggenheden på Valby Langgade udgør en særlig sikkerhedsmæssig udfordring. Vi opdrager eleverne til at udvise stor forsigtighed.
Det er fortsat de fysiske rammer, der giver de væsentligste udfordringer på Freinetskolen, og vi arbejder videre på at løse udfordringerne ved hele tiden at indtænke pladsudnyttelse i forbindelse med renoveringsarbejdet. Især savnes flere små arbejdsrum (som de to netop etablerede lokaler på første sal) til gruppearbejde og møder. Uderum, som det overdækkede rum i hjørnet af legepladsen samt bålhytten, kan også spille en rolle ift. at udnytte den plads, vi har på skolen.

Det psykiske undervisningsmiljø
På Freinetskolen er arbejdet med undervisningsmiljøet en fortløbende proces. Udover den høje grad af indflydelse eleverne har på deres egen hverdag, har vi en fast tradition for, at eleverne på gruppemøderne tager sager op, som berører dem. Disse sager kan også tages med videre og drøftes i skolens elevråd, som består af to elevrepræsentanter (samt en suppleant) fra alle grupper. Derudover holder vi fællesmøder for hele skolen om ting, der berører eleverne og deres hverdag. Grupperne står på skift for at planlægge og afholde disse møder, så indholdet er relevant for dem.
I skoleåret 13/14 indførte vi en årlig trivselsuge. Her arbejdes bredt med elevernes trivsel, og der uddannnes Trivselspiloter. Det er eleverne på 5. årgang, der tilegner sig konkrete redskaber til eksempelvis konflikthåndtering og vurdering af hvornår en konflikt kan løses ved egen hjælp, og hvornår det er bedst at hente hjælp. Tiltaget med trivselsugen blev indført efter en periode med mange konflikter på skolen. Der har ikke siden været en periode med mange konflikter – det er muligt at trivselsugen spiller en rolle i den forbindelse.

Vi har i maj måned 2017 foretaget en spørgeskemaundersøgelse med fokus på både det fysiske og psykiske undervisningsmiljø. Undersøgelsen er udarbejdet af undervisningsministeriet og er foretaget på 3. klassetrin. Alle 20 elever på trinnet har medvirket i undersøgelsen.
I undersøgelsen ses nogle tydelige tendenser. På den positive side kan vi se at:
– At 19 ud af 20 elever svarer Ja til spørgsmålene: Er du glad for din skole? Er du glad for din gruppe? Kan du lide pauserne i din skole?
– At 19 ud af 20 svarer, at de er gode til at løse deres problemer.
– At 18 ud af 20 elever svarer, at deres klasselokale er rart at være i.
– At 19 ud af 20 elever svarer Ja til spørgsmålene Er der toiletter nok på din skole? og Er der rent på skolen?
– At 19 ud af 20 elever svarer Ja til spørgsmålet Er lærerne gode til at hjælpe dig i skole? og Er du glad for dine lærere?

Vi kan også se, at vi skal arbejde med at:
– 5 ud af 20 elever svarer, at det kan være svært at koncentrere sig.
– 13 ud af 20 elever svarer, at de nogle gange har ondt i hovedet, når de er i skole.
– 9 ud af 20 elever svarer, at de nogle gange har ondt i maven, når de er i skole.
Derudover tegner der sig et billede af at en enkelt elev, der generelt ikke trives på skolen. Spørgeskemaundersøgelsen er anonym, men skolens lærere har en formodning om, hvem denne elev er, og der bliver arbejdet med denne elevs trivsel.
Freinetskolen er en skole, hvor elevernes trivsel bliver prioriteret højt. Vi tager elevernes svar meget alvorligt, og ønsker naturligvis at handle på de tre områder, som undersøgelsen peger på som problematiske. På det ugentlige personalemøde er resultatet af undersøgelsen taget op, og vi har talt om følgende handlemåder:
– Vi vil undersøge, hvad årsagen kan være til den hoved- og mavepine som undersøgelsen peger på, at børnene indimellem har.
Freinetskolen er en skole, hvor der er en stærk tradition for at tale om tingene. Eleverne tilbringer meget af deres tid med de samme lærere, så lærere og elever kender hinanden godt, og det giver naturligvis et godt fundament til at tale ærligt om tingene. Vi vil gennem samtale og fokus på emnet søge at finde svar på, om symptomerne er psykiske eller fysiske i form af fx sult, larm eller for lidt udluftning. Hver uge skriver børnene uge-vurdering, og vi vil også her sætte fokus på emnet.
Ligeledes vil elevrådet havde fokus på emnet. Elevrådet vil iværksætte deres egen undersøgelse, og handle ud fra denne med støtte fra den ansvarlige lærer for elevrådet samt gruppelærerne.
Vi vil tage emnet op på personalemøde igen, når vi er blevet klogere på årsagen.

– Ligeledes vil vi tale med eleverne om, hvordan vi kan arbejde med at få mere arbejdsro og koncentration. Den måde undervisningen er organiseret på giver en udfordring ift. arbejdsro, så det kræver, at vi er ekstra opmærksomme på at få skabt roen, så alle har mulighed for at koncentrere sig. Efterspørgslen på små arbejdsrum hører i høj grad sammen med denne udfordring, så deri ligger også en del af løsningen. Imidlertid findes også andre tiltag. En gruppe har eksempelvis for nyligt indført hvisketid i arbejdstiden, mens en anden gruppe arbejder med et lyd-barometer, og sådanne tiltag kunne også komme på tale i andre grupper, hvis det viser sig, at børnene har gavn af det. Derudover har lærerne et fælleskursus nært forestående, hvor bl.a. fokuseringsstrategier vil være et tema. Vi vil ligeledes tage dette punkt op på et personalemøde, når vi ved mere.