Grundskolen 2018-09-08T19:09:34+00:00

GRUNDSKOLEN

Grundskolen består af fem grupper, som er aldersintegrerede. Der går omkring 32 børn fra 0. til 7. klasse i hver gruppe. Det betyder, at der typisk er 4-5 børn på samme klassetrin i hver gruppe. Aldersspredningen er således stor. De fem grundskolegrupper – også kaldet familiegrupper – hedder Boblerne, Granaterne, Krødderne, Lopperne og Spirerne.

Børnene møder kl. 9 og placerer sig frit ved bordene i et af de tre lokaler, som huser en gruppe. Her arbejder de individuelt eller i små grupper efter en plan, som de selv har lagt.

Hver mandag morgen holder familiegruppen et fælles møde, hvor ugens arbejde planlægges, og børnene skriver deres eget skema. De yngste får hjælp med skemaskrivningen af deres passer (en passer er en hjælper, som viser nye børn tilrette og lærer dem at gå i skole). Børnene melder sig på forskellige aktiviteter – det kan være et emne, et kursus, et foredrag, naturstudier, matematikspil m.m., og dernæst kan de vælge sig på eftermiddagens værksteder. Lærerne tilrettelægger kurser eller forløb, der kan være tilrettet en bestemt aldersgruppe. Nogle fag er aldersopdelt og skemalagt og foregår uden for gruppen: rytmik, idræt, musik, engelsk, fransk og fysik. Disse fag er fortrykt på skemaerne, og børnene ved efterhånden selv, hvornår faste fag skal passes.

Efter mødet sætter børnene egne mål på skemaet og tilføjer planer for den tid, der er til egen disposition. Og så går de i gang.
Stemningen er værkstedspræget og hele tiden åben for samtale og udveksling af erfaringer. Lærerne hjælper de børn, der har behov for det – fungerer som inspiratorer, organisatorer eller konsulenter. Børnene hjælper hinanden indbyrdes og lærer meget af hinanden. De yngste børn får også hjælp af deres passer i løbet af ugen.

Ideen er, at en stor del af skolearbejdet efterhånden skal være styret af børnene selv, fordi børnene kan eller lærer at arbejde selv og sammen. Børnene brug for at beslutte, bestemme, disponere over deres egen tid, vælge og udvikle deres særlige interesser og talenter. Derfor har de lov til og mulighed for at udvikle sig i deres eget tempo og fx fordybe sig i et fag i længere tid uden at skele til, hvad andre børn laver, eller om de i en periode følger samme fremgang i andre fag.

Frokosten spiser vi sammen i gruppen. Børnene henter på skift maden i kantinen og rydder op bagefter.

Ved dagens slutning samles gruppen. Børnene har mulighed for at fremlægge deres arbejde og tage sager op, som skal diskuteres. Herefter gør vi rent, og skoledagen er slut.

At vurdere eget arbejde er også en læreproces. I slutningen af hver uge skriver børnene en vurdering af hvordan deres uge har været og hvordan det er gået med deres faglige arbejde. I begyndelsen får børnene vejledning dels af læreren og dels af de ældre børn i, hvordan de skriver vurdering.