Fysik/Kemi 2018-09-08T19:50:32+00:00

FYSIK/KEMI

Vi har besluttet at  forsøgsordning i fysik/kemi- undervisningen skal gøres gældende på skolen.

Ordningen går i korte træk ud på at omstrukturere undervisningens forløb fra et 3-årigt til et 2-årigt forløb. Forskellene i forløbet kan ses i skemaet herunder:

Klassetrin Timetal gammel ordning Timetal ny ordning
7.klasse 75 minutter pr elev på delehold Ingen undervisning
8.klasse 75 minutter pr elev på delehold 75 minutter på delehold pr elev og75 minutter samlet i klassen pr elev
9.klasse 75 minutter pr elev på delehold 75 minutter på delehold pr elev og75 minutter samlet i klassen pr elev

Dette skete på baggrund af en blanding af pædagogiske og praktiske hensyn der til dels spiller sammen i hverdagen.

Årsagen til at der i første omgang blev valgt at der skal undervises på delehold i fysik er at lokalets beskaffenhed og indhold ikke gør det særligt anvendeligt til mere end 12 elever af gangen. Derfor valgte vi for nogle år tilbage at lave undervisning på delehold. Det skulle sikre at den enkelte elev havde mulighed for at tilegne sig de praktiske kompetencer, der er forbundet med fysik/kemi. Det står meget centralt i fagets formålsformulering at der er vægt på en ligelig fordeling mellem de praktiske og teoretiske kompetencer i faget. Derfor har denne vægtning af det praktiske arbejde medført et løft til undervisningen. Erfaringerne fra de sidste 4 år viser dog at eleverne godt kunne bruge tid til teoretisk at sætte sig ind i forsøgene inden de går i laboratoriet (prelab) og derefter tid til at evaluere forsøgene efterfølgende (postlab). Jeg har valgt at bruge begreberne prelab og postlab om dette forberedende og evaluerende arbejde. Grunden til at prelab er så væsentligt, er at den enkelte elev i den teoretiske situation skal gøre sig tanker om, hvad det er forsøget skal bruges til. Eleven får således mulighed for at opstille hypoteser om udfald på forsøget, og skal samtidig gøre sig tanker om hvad man skal være særligt opmærksom på med hensyn til sikkerhed. Eleven skal også med sin gruppe klarlægge hvad forsøgets formål er, så der arbejdes mere målrettet i selv laboratoriefasen. Efterfølgende i postlab skal eleven evaluere de hypoteser der blev opstillet, og se på både den praktiske og teoretiske del af forsøget for at se om det levede op til sit formål. I postlab skal sammenhængen mellem teori og praksis derfor tydeliggøres yderligere.

Ud over dette overordnede sigte er der samtidig god mening i at eleverne har den teoretiske gennemgang fælles. Ressourcemæssigt vil det frigive lærertid at lave fælles teorigennemgang og opsamling, da dette så kun skal ske en gang pr klasse. Samtidig vil klassen kunne dele deres erfaringer i et større forum og dermed få flere input både før og efter det praktiske arbejde. Når eleverne skal fremlægge for hinanden, vil der være flere der får gavn af det.

Samlet set fører det til at den enkelte elev får mere lærertid en tidligere i fysikundervisningen hvilket også burde øge kvaliteten i undervisningen.

De praktiske hensyn er ikke dem der har vejet tungest i denne situation, men der vil være nogle strukturelle fordele ved at lægge undervisningen i 8. og 9. klasse. For det første er det ofte et problem at få koordineret fremvisningsaftner og projektuger. Dette har gjort, at der i perioder er elever der har mistet undervisning eller oplevet 2-3 uger uden undervisning. Dette undgår vi ved den nye ordning. Samtidig var det også et ønske at 7.klasse var mere tilstede i grundskolegrupperne da de også er med til at skabe sammenhæng og vise vejen for de yngre elever.

Det problematiske ved den nye struktur er at man ved et skoleskift mellem 7. og 8. klasse ikke har haft egentlig fysikundervisning endnu. Dette er et problem som jeg erkender, men som man må regne med at et fåtal af eleverne kommer til at stå i. Jeg mener, med den planlægning jeg har af næste års undervisning, at kunne se at eleverne når at indhente det forsømte i løbet af 8. klasse og derfor igen vil være frit stillet i forhold til det faglige omkring et skoleskift. Det er dog den eneste umiddelbare negative effekt, jeg kan se af denne ordning.

Michael, Fysiklærer, er meget tilfreds med denne nyudvikling af  arbejdsformen, den lever op til forventningerne.

Februar 2014

fag og fagmål