Freinetskolens Demokrati 2018-09-08T19:19:17+00:00

FREINETSKOLENS DEMOKRATI

Freinetskolens Demokrati

På Freinetskolen har børn, forældre og ansatte mulighed for at øve indflydelse på skolens forhold og egen skolehverdag. Freinetskolen vægter det nære demokrati og den flade struktur højt.
På Freinetskolen kan børnene lære sig at være en del af et forpligtende fællesskab, at vi deltager som enkeltpersoner og at vi tilsammen kan mere end hver for sig.
På Freinetskolen udvikler vi nye arbejdsgange til nye situationer og løser problemer når de opstår.
For eleverne på Freinetskolen gælder det i hverdagen når de laver deres egen planlægning af arbejdet, foreslår emner og aktiviteter, giver ros og kritik og i det hele taget tager del i og påvirker deres en læring.

 
Øverste myndighed er generalforsamlingen, her træffes beslutninger af generel karakter.
Beslutninger der vedrører undervisningen i dagligdagen, foregår i grupperne mellem elever og lærere og i skole-hjem samarbejdet.
De forskellige grupper  er gensidigt forbundne og skulle egentlig afbildes horisontalt – men for overskuelighedens skyld er de afbildet i en cirkel.
 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed,, og medlemmer af skolekredsen har stemmeret. Dette er yderligere beskrevet i skolens vedtægter.

Det er beslutninger af overordnet politisk karakter der bliver truffet her, og det er således også her at beløbet for skolepengebetaling fastsættes, efter indstilling fra skolerådet.

Der afholdes generalforsamling en gang årligt når regnskabet foreligger, inden udgangen af marts. – Se i øvrigt Vedtægter.

Af store beslutninger truffet på generalforsamlingen kan nævnes placeringen af den pædagogiske kompetence hos lærerne i 1983 og indførelsen af skolebespisning i 2002.

Skoleråd

Skolerådet er et samarbejdsorgan mellem lærerråd og bestyrelse.

Det udgøres af bestyrelsens 5 medlemmer og 2 suppleanter og 3 repræsentanter for lærerrådet.

Skolerådets overordnede opgave er at holde samme på skolen og være med til at skabe en god økonomi og et godt arbejdsklima uden hvilke skolens fortsatte eksistens ellers ville være truet.

Skolerådet behandler især lidt sværere problemstillinger vedrørende økonomi og forhold hvor økonomi og pædagogik hænger uløseligt sammen. Men også eventuelle personlige konflikter kan søges løst i skolerådet.

Nogle af skolerådets faste opgaver er at indkalde til generalforsamling, at følge med i økonomien, at lave aftaler vedrørende skolepengerestancer, vedtage ferieplan, have kontakt til Lilleskolernes Sammenslutning, indgå lokalaftaler med de ansatte, have kontakt med udvalg og stadfæste indstillinger omkring ansættelse/fratrædelse.

Skolerådet er tillige et forum for information, og referater fra skolerådsmødet er en vigtig kilde til information for forældrene.

Skolepengeudvalg som forvalter ansøgninger om nedsættelse af skolepenge, er et fast udvalg under skolerådet.

Møderne holdes en gang månedligt, som oftest den 3. uge i måneden.

Se skolerådets medlemmer under Udvalg

Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at skolens drift er i overensstemmelse med de vedtægter og love der er for frie grundskoler og skal have kontakt med skolens tilsynsførende.

Den har tillige det økonomiske ansvar for skolens drift og dermed også det sidste ord at skulle have sagt hvis der skulle opstå uenighed om økonomien.

Af bestyrelsens medlemmer vælges de 4 medlemmer og 2 suppleanter af generalforsamlingen, og et medlem vælges blandt de ansatte.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger en kontaktperson til lærerrådets økonomiudvalg.

I bestyrelsen indgår én repræsentant fra personalet, som har stemmeret ligesom forældrerepræsentanterne.

Bestyrelsens forretningsorden.

Lærerråd

Lærerrådet har det pædagogiske ansvar for skolens drift og dermed også det sidste ord at skulle have sagt hvis der skulle opstå uenighed om pædagogikken.

Lærerrådet udgøres af skolens fastansatte personale.

Lærerrådet står kollektivt for den daglige ledelse af skolen, både hvad angår praktiske, faglige, pædagogiske, skemamæssige, økonomiske og administrative forhold.

Økonomiudvalget er et fast udvalg under lærerrådet.

Ansættelsesudvalg nedsættes af lærerrådet, og en forælder og eventuelle elever deltager.
Sager af mere generel karakter bringes videre til behandling i skolerådet.

Der holdes møde hver tirsdag, ca. hver anden torsdag, én weekend årligt og derudover efter behov.

Skolens udvalg

Forældremøde

Til forældremøder mødes alle først til plenum i salen hvor der gives information der vedrører alle. Et bestyrelsesmedlem er mødeleder, og punkter til Plenum skal være skolerådet i hænde senest en uge forinden.

Derefter holdes møderne i familiegrupperne.

Lærerne fortæller om det daglige arbejde, om hvordan det går både fagligt og socialt og om planer for fremtiden. Forældrene kan stille spørgsmål og fortælle om hvordan børnenes skolegang opleves på hjemmefronten.
Skolens rengøringsordning forvaltes af forældrene og mødet er en lejlighed til at organisere det.

Der er mødepligt til forældremøderne, og man skal derfor melde afbud hvis man er forhindret i at deltage.
Der holdes forældremøde 3 gange årligt.

Én gang om året afholdes familiemøde omkring de enkelte elever, hvor eleven, elevens forældre og gruppelærere deltager.
Skulle det blive nødvendigt, afholdes ekstra møder hvis nogen ønsker det.

Grupperne

Refererer til grundskolegrupperne og de to klasser i overbygningen.
Det er fortrinsvist her børnene har indflydelse.

Se under grundskolen og overbygningen.

Fællesmøde

På Fællesmødet tages sager op der er af interesse for alle skolens elever. Eleverne fremfører de forslag der har været enighed om deres gruppe, de kommer med opfordringer, informerer og gives ros og de præsenterer nye elever.

Et forslag stillet på Fællesmødet går videre til diskussion og eventuel afstemning i grupperne hvis det kan godkendes af lærerrådet.

Fællesmødet afholdes på rullende dage en gang om måneden eller efter behov.

Alle de regler vi har for pausen, er gennem tiden besluttet på Fællesmødet.

Elevråd

Elevrådets opgave er at tage initiativer der kan forbedre elevernes hverdag. Ideer og forslag der har opbakning i deres grupper, bringes videre til Fællesmødet eller til Lærerrådet.

Elevrådet har en kontaktlærer og holder møde på eget initiativ.