Engelsk 2018-09-08T19:44:50+00:00

ENGELSK

Signalement af faget

Der undervises i engelsk fra 4. til 9. klassetrin.

I forløbet udvikles følgende centrale færdighedsområder:

• Kommunikative færdigheder,

• Sprog og sprogbrug,

• Sprogtilegnelse,

• Kultur- og samfundsforhold,

så at eleverne i slutning af forløbet er godt på vej til at kunne bruge engelsk som:

• kommunikationsmiddel i et globaliseret samfund,

• kildesprog for indsamling af information og viden,

• en kilde til forståelse af engelsktalende samfund, måder at live på og sociale forhold,

• en måde at beskrive forholdende i disse samfund samt at sammenligne med det danske samfund.

For at opnå målene anvendes flere forskellige midler såsom lege, sang, drama, samtale, film, emner/projekter, tekster af forskellige art o.m.m..

Da læreren har et indgående kendskab til elevernes evner og niveau, evalueres eleverne løbende. Der bruges også undervejs personlige samtaler, fremlæggelser, elevernes egne vurderinger og samtaler med forældrene for at sikre, at eleverne får det fulde udbytte af undervisningen.

Engelsk i Grundskolen 4. til 7. klasse

Kommunikative færdigheder

I slutningen af 7. klasse forventer skolen, at eleverne er i stand til at:

• forstå tilstrækkeligt til at kunne sprogligt håndtere almindelige handlinger,

• forstå tilstrækkeligt til at kunne få udbytte af film og lign.,

• kunne diskutere forskellige emner med en passende nuanceret sprogbrug.

• kunne planlægge, udføre og fremlægge projekt/emner arbejde,

• forstå tilstrækkeligt til at læse passende tekster/historier

• forstå tilstrækkeligt til at kunne med fantasi og forholdsvis nuanceret sprog udtrykke sig skriftligt.

Sprog og sprogbrug

I slutningen af 7. klasse forventer skolen, at eleverne er i stand til at:

• kunne anvende almindelige omgangsformer indenfor dagligdags situationer,

• have et ordforråd der sætter eleverne i stand til at håndtere kendte emner,

• have en udtale som er klar og forståelig,

• have tilegnet sig en viden og forståelse af centrale grammatiske områder.

Sprogtilegnelse

I slutningen af 7. klasse forventer skolen, at eleverne er i stand til at:

• kunne bruge engelsk udenfor skolen,

• kunne forstå tekster som indeholder for eleven ukendte begreber ved hjælp af sammenhænge og kvalificerede gæt, og derfor at:-

  • kunne bruge informationskilder som opslagsbøger og Internet.

Kultur- og samfundsforhold

I slutningen af 7. klasse forventer skolen, at eleverne er i stand til at:

• have en viden om ungdomskultur i engelsktalende lande,

• kende til traditioner i engelsktalende lande,

• have en idé om kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande.

Forløbet i grundskolen

I 4. klasse arbejdes der med lege, sange, sjove situationsspil og egnet billed- og lydstof. Der lægges vægt på at lytte og forstå og at udforme enkle sætninger, at øve enkle samtaler, først og fremmest mundtligt. Eleverne får en begyndende forståelse for sprogets struktur og begynder at opbygge et brugbart ordforråd.

I 5. klasse fortsættes der med at bruge de nævnte midler. Samtidigt bliver der mere fokus på sprogets opbygning, brug af forskellige vendinger og grammatisk struktur gennem lidt længere sammenhængende tekster, diskussion af teksterne i form af spørgsmål og svar og arbejde med opgaver som understreger grammatikken i teksterne. Dertil tilknyttes små projekter, hvor eleverne kan arbejde mere selvstændigt og løse skriftlige opgaver.

I 6. klasse arbejdes der med stof som har et større indhold. Behandling af stoffet begynder at ligne en diskussion, hvor andre idéer fra dagligdagen og omverdenen bliver draget ind i diskussionerne. Der arbejdes med en større nuancering af sproget og der bruges opgaver som sætter fokus på grammatiske regler som værktøj. Igennem arbejdet i 6. klasse begynder eleverne at stifte kendskab til kultur og levevilkår i engelsktalende lande. I slutningen af 6. klasse forventer skolen, at eleverne kan håndtere engelsk på en måde som gør, at de føler de kan udtrykke sig meningsfuldt om en lange række forskellige emner med tilhørende greb om grammatik, syntaks og ordforråd.

I 7. klasse udbygges sproget. Teksterne og audiovisuelt stof bliver behandlet som deciderede diskussioner, hvor initiativet lægges på eleverne. Der arbejdes mere med skriftligt engelsk igennem projekter og fortællinger, og eleverne bruger flere informationskilder, især Internettet.

Igennem hele forløbet i grundskolen bliver der løbende evalueret som nævnt i Signalement af faget.

Engelsk i Overbygningen 8. og 9. klasse

Kommunikative færdigheder

I slutningen af 9. klasse forventer skolen, at eleverne er i stand til at:

• forstå engelsk som det er brugt i engelsktalende lande,

• kunne følge med i og deltage i samtaler mellem indfødte sprogbrugere,

• kunne udføre og præsentere/fremlægge et emne eller projekt,

• at kunne inddrage egen erfaring, følelser, holdninger og viden i samtaler og diskussioner

• læse, forstå, referere og bruge tekster fra forskellige medier som er beregnet til engelsktalende læsere

Sprog og sprogbrug

I slutningen af 9. klasse forventer skolen, at eleverne er i stand til at:

• udtrykke sig hensigtsmæssigt i forskellige sociale situationer,

• kunne udtrykke sig forholdsvis præcist, herunder at anvende synonymer og omformuleringer, når ordforrådet ikke slår til,

• have en udtale, der ligner en indfødt sprogbruger

• anvende forholdsvis korrekt grammatik og syntaks både mundtligt og skriftligt.

Sprogtilegnelse

I slutningen af 9. klasse forventer skolen, at eleverne er i stand til at:

• bruge engelsk udenfor skolen som en naturlig del af dagligdagen,

• kunne fange hovedindhold og væsentlige detaljer i både det mundtlige og det skriftlige engelsk,

• kunne anvende ordbøger og grammatiske oversigter,

• kunne skrive tekster med brug af præcise vendinger og fantasi.

Kultur- og samfundsforhold

I slutningen af 9. klasse forventer skolen, at eleverne er i stand til at:

• udtale sig om værdier og normer i engelsktalende lande,

• kunne relatere denne viden til danske forhold,

• kunne forstå og benytte informationer fra engelsksprogede medier som aviser og Internet,

• belyse en sag fra flere sider i forbindelser med diskussioner og fremlæggelser,

• opfatte sproget som et medium på lige fod med dansk, hvorigennem eleven kan tilegne sig viden.

Forløbet i Overbygningen

Forløbet i 8. og 9. klasse ligner hinanden. Der tales udelukkende engelsk. Hovedparten af arbejdet er i form af emner, hvor forskellige tekster beregnet til engelsktalende sprogbrugere bruges til at belyse emnerne. Alle tekster er emner for diskussioner, som er dybdegående og nuancerede. Derudover arbejdes der med projekter og emner, hvor eleverne, ved hjælp af forskellige kilder, producerer tekster som gøres til genstand for fremlæggelser og diskussioner. Film, skønlitteratur og aviser indgår i undervisningen så eleverne får en bred kontakt med forskellige medier.

Evaluering foregår løbende som beskrevet og 9. klasse afsluttes med afgangsprøven.

fag og fagmål